หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

admin ehc
2018-05-18 15:31:08

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แขนง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
รับสมัครนักศึกษา !!! อีก 3 รอบ !!!

เรียนอะไรไม่ตกงาน ?? มีงานทำ100%
ทั้งภาครัฐและเอกชน
เรียนอะไรที่เป็นศาสตร์ผู้สูงอายุเฉพาะ??
เรียนอะไรสอดคล้องได้ประโยชน์กับAEC??

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและในอนาคตไม่กี่ปีนี้จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างแท้จริง ซึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนกำลังให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนโดยถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ และปัจจุบันยังขาดแคลนนักวิชาการที่มีความเฉพาะด้านผู้สูงอายุ

สาขาวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุหลักสูตร 4 ปี ไม่ได้มีเป้าหมายผลิตผู้ช่วยพยาบาลแต่เราผลิตบัณฑิตนักวิชาการด้านสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่มีความสามารถดูแล ปฐมพยาบาลฉุกเฉิก การบริหารและการจัดการสถานบริบาลด้านผู้สูงอายุ การควบคุมโรค การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ ซึ่งตอบโจทย์สังคมสูงวัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

ด่วนกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา อีก 3 รอบนะครับ