อาจารย์และบุคลากรชื่อ-นามสกุล : ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ
(Dr.Sililuck Jittrabiab)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การพยาบาลและสุขศึกษา)
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
- ดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญา (สาขาสังคมวิทยา)

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
- ปฏิบัติงานด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 17 ปี
- ปฏิบัติงานสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย เป็นระยะเวลา 4 ปี
- รักษาราชการผู้อำนวยการส่วนที่ 2 (อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) เป็นระยะเวลา 4 ปี
- หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ (ระบบ H.A. และ ISO ระยะเวลา 4 ปี
- ช่วยปฏิบัติงานสำนักงานรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 3 ปี
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เป็นระยะเวลา 3 ปี
และเป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
- ผู้บริหารกลุ่มงานบริการทางการแพทย์ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
- สารพิษในควันบุหรี่:สารศิริราช ปีที 50 ฉบับที่ 10
- ก๊าซเรดอนในอาคารที่จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย (Indoor radon in Patumthani rovince,Thailand) -ประสิทธิผลของโครงงานสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี,
- รายงานระดับชาติเรื่องความรุนแรงและสุขภาพประเทศไทย (National report on violence and health Thailand) รายงานความรุนแรงและสุขภาพประเทศไทย (National report on violence and health Thailand)
- ความรุนแรงกับXYY Syndrome ในเชิงพันธุพฤติกรรม (Behavioral genetics in violence and XYY Syndrome)
- ผลของการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันความรุนแรงแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยประยุกต์ใช้กลวิธีการจัดการความโกรธและการสร้างสันติวิธีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ของโรงเรียนในจังหวัดนครนายก (The result of training in school-based violence prevention program application of anger management intervention and peace building strategies of grade 7 students in school at Nakhon Nayok Province)
- โทรศัพท์มือถือ : ภัยใกล้ตัว Cellphone: Nearby Danger
- การสื่อสารเชิงนโยบายเรื่องปัญหาและการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
- คู่มือสามารถช่วยบรรเทาเหตุฉุกเฉินจากโรคประจำตัวหรืออุบัติเหตุได้หากทราบวิธีปฏิบัติโดยใช้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ศูนย์พักพิง)
- พฤติกรรมเสี่ยงร่วมสำคัญที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประชากรไทย ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพ (Associated risk behaviors of increasing chronic disease in Thai population policy implication to effectively develop NCD preventive strategies)
- คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)
- แนวทางการดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
- แนวทางการดำเนินงานศูนย์การปรึกษาพฤติกรรมสุขภาพ (Health Coaching Center)

http://www.teacher.ssru.ac.th/siriluck_ji


ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทิพย์วาริน เบ็ญจนิรัตน์
(Dr.Tipvarin Benjanirat)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา 
- พย.บ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
- ศษ.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ศน.ด. พุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
- พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถาบันธัญญารักษ์
- ผู้นิเทศสถานพยาบาลยาเสพติดทั่วประเทศ
- วิทยากรการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- ครูพี่เลี้ยงผู้เข้าอบรมหลักสูตพยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
พ.ศ. 2555 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้ป่วยชายเสพสารกระตุ้น ระยะบำบัดด้วยยา
พ.ศ. 2548 : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง “คุณก็เลิกบุหรี่ได้” สำหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบันธัญญารักษ์
พ.ศ. 2550 : การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดหญิง สถาบันธัญญารักษ์
พ.ศ. 2555 : การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)
พ.ศ. 2556 : การดำเนินกิจกรรมในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามหลักอายุวัฒนธรรม

ร่วมเขียนตำรา
พ.ศ. 2548 : คู่มือการดำเนินงานวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2554 : คู่มือการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบันธัญญารักษ์

http://teacher.ssru.ac.th/tipvarin_be


ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์
(T.Supparas Oatsawaphonthanaphat)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
- ประกาศนียบัตร ป.วค. (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร ป.ผด. (ผดุงครรภ์อนามัย) โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย ศอด. 7
- แพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชาการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
- พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- พ.ศ. 2554-2558 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2551-2553 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2545-2551 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาลวัน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2539-2545 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
- พ.ศ. 2524-2539 สถานีอนามัยในจังหวัดนครปฐม

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
1) วิชัย ศรีคำ ศุภรัศมิ์ อัศวรธนภัทร์ พิศมร กองสิน “พฤติกรรมการกินที่มีผลต่อสุขภาพในช่องปากของเด็กวัยรุ่นตอนต้น ในจังหวัดนครปฐม,”วารสารวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 2560: 1-15. (อยู่ในระหว่างการตีพิมม์)
2) Oatsawaphonthanaphat, Supparas., Wichai Srikam, and Vichai Chokevivat, “Social Support of Postpartum Mothers Based on Folk Medicine in Nakornpatom Province, Thailand,” Proceedings. 2017.
3) Oatsawaphonthanaphat, Supparas., Wichai Srikam, and Vichai Chokevivat, “Rehabilitation of Postpartum Mothers Based on Thai Traditional Medicine in Nakornpatom Province, Thailand,” Proceedings of The International Conference on “Social Sciences Humanities and Education” Milan, Italy November 6 - 11, 2016.
4) Oatsawaphonthanaphat, Supparas., Wichai Srikam, Pissamorn Kongsin, Bunyada Rochaekjit. “Health Promotion of the Elderly in Nakornpatom Province, Thailand.” Proceedings of the IIER: International Conference, Saint Petersburg, Russia, September 5-6, 2016:1-3.

http://teacher.ssru.ac.th/supparas _oa


ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์จีราภา ปัญญากำพล
(T.Jeerapa Panyakumphol)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
ปริญญาตรี ปพย.พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง(เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปริญญาโท พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการพยาบาล ม.บูรพา ชลบุรี
ปริญญาเอก กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
อาจารย์พยาบาล 2532-2539 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
พยาบาลวิชาชีพ 2539-2543 หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
ผู้ตรวจการพยาบาล2543-2550 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี อาจารย์พยาบาล 2550-2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เซนต์เทเรซา นครนายก
อาจารย์ประจำ 2560-ปัจจุบัน สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

http://www.teacher.ssru.ac.th/jeerapa_pa


ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา
(T.Tanawat Chaiphongpachara)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา
- วท.บ.(สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการะบาด แขนงวิชาปรสิตและกีฏวิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)(นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)

ตำแหน่งและหน้าที่การงาน
- อาจารย์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิจัย/งานวิจัย
1.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชราและคณะ. (2555). ความสามารถของสาหร่ายข้าวเหนียวในการจับลูกน้ำยุงลาย. เอกสารประกอบการประชุม: การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา (น.34), เครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย.
2. ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชราและคณะ. (2557). ผลของรูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่มีต่อความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ในการควบคุมยุงพาหะเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของชุมชน. เอกสารประกอบการประชุม: การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (น.241), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
3. ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชราและคณะ. (2559). การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับลูกน้ำยุงลายในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. เอกสารประกอบการประชุม: การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 (น.565), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
4. TANAWAT CHAIPHONGPACHARA (2016). THE APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER RISK ASSESSMENT IN SAMUT SONGKHRAM PROVINCE, THAILAND. International Journal of GEOMATE. 12(30): 53-60.

http://teacher.ssru.ac.th/tanawat_ch