หลักสูตรและกาเรียนการสอน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Health Science

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ชื่อย่อ : วท.บ.  (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Health Science)

ชื่อย่อ : B.Sc. (Health Science)

3. แขนงวิชา

3.1 แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก  (Major in Childhood Health Care)

3.2 แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  (Major in the Elderly Health Care)

3.3 แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม  (Major in Beauty and Health Care)

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

130 หน่วยกิต

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)

5.1 นักสังคมสงเคราะห์ท าหน้าที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุในหน่วยงานของรัฐ

5.2 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กของภาครัฐและเอกชน

5.3 เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ในสถานดูแลผู้สูงอายุของภาคเอกชน

5.4 เจ้าของกิจการสถานรับเลี้ยงเด็ก

5.5 เจ้าของกิจการสถานดูแลผู้สูงอายุ

5.6 นักวิชาการ วิทยากรในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

5.7 นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ

5.8 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

5.9  นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและความงาม

5.10  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและความงาม

5.11  เจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ โดยการควบคุมของผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ

5.12  นักวิชาการด้านสุขภาพและความงาม


3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1) วิชาภาษาเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2) วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

         3) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน   เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เรียน 24 หน่วยกิต

2) วิชาเฉพาะแขนง เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

- วิชาบังคับ  เรียน 30 หน่วยกิต

- วิชาเลือกแขนง  เรียนไม่น้อนกว่า 27 หน่วยกิต

3) ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  เรียน 6 หน่วยกิต

4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาภาษา   เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

1.1) วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai Usage

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6)

English for Communication and Information Retrieval

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6)

English for Communication and Study Skills

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

1.2) วิชาเลือกให้เลือกเรียน  1 รายวิชา  3 หน่วยกิต

GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

Thai for Academic Purposes

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

English for Academic Purposes

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)

ASEAN Languages

GEL2204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6)

Thai for Careers

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.1)  วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation

GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)

Thai Society in Global Context

2.2)  วิชาเลือกให้เลือกเรียน  1 รายวิชา 3 หน่วยกิต

GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6)

Self Development

GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)

Philosophy of Life

GEH2203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)

Life in Multicultural Society

GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6)

Civil Education

GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6)

Life Skills for The Absolute Human

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

เรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต

3.1)  วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3 3(3-0-6)

Information Technology for Communication and

Learning

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3 3(3-0-6)

Science and Technology for Quality of Life

3.2)  วิชาเลือกให้เลือกเรียน  1 รายวิชา  3 หน่วยกิต

GES2201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

Science, Technology and Environment

GES2202 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)

Thinking and Decision Making

GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6)

Information Literacy

GES2204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3(3-0-6)

Mathematics for Life

GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

Recreation for Quality of Life

GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6)

Life and Health

                  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน      เรียนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ เรียน 24 หน่วยกิต

BIO1111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

Fundamental Biology

CHE1111 เคมีทั่วไป  1 3(2-2-5)

General ChemistryI

SCI2808 ฟิสิกส์ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Physics for Health Science

ATM2253 จุลชีววิทยา ปรสิต และ วิทยาภูมิคุ้มกัน 4(3-3-7)

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์   4(3-3-7)

Human Anatomy and Physiology

HSC3234 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Statistic and Methodology for Health Science

Research

3(3-0-6)

HSC4924 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(0-3-1)

Seminar in Health Science

CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน

Fundamental of Biochemistry

3(2-2-5)

2) วิชาเฉพาะแขนง  เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

2.1แขนงวิชาการดูแลสุขภาพเด็ก

2.1.1 วิชาบังคับ เรียน  30 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

ATM4959 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)

Epidemiology

HSC2121 หลักการดูแลความปลอดภัย 3(3-0-6)

Principle of Safety Care

HSC2122 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5)

First Aid and Primary Medical Care

HSC2123 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 3(2-2-5)

Fundamentals of Care for Person with Disability

HSC3221 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)

Medicine and Drugs

HSC3222 โภชนาการ 3(3-0-6)

Nutrition

HSC3223 สุขภาพจิต 3(3-0-6)

Mental Health

HSC3224 กฎหมายสวัสดิการและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้ดูแลเด็ก

และผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

Law of Social Welfare and Ethics for Child and the

Elderly Care Personnel

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC3321 การบริหารงานสาธารณสุข

Public Health Administration

3(3-0-6)

HSC3322 การบริหารจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)

Management of Health Business

2.1.2. วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

HSC2431 การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3(3-0-6)

The Promotion of Children Development and Health

HSC2432 โรคของเด็กและการป้องกัน 3(3-0-6)

Pediatric Diseases and Prevention

HSC3433 การออกก าลังกายและนันทนาการส าหรับเด็ก 3(2-2-5)

Exercise and Recreation for Children

HSC3434 ปัญหาทางสังคมและสุขภาพในเด็ก 3(3-0-6)

Social Problems and Children Health

HSC3435 ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเด็กและการเฝ้าระวัง

Knowledge of Mental Health and Surveillance for

3(3-0-6)

Children

HSC4431

HSC2242

HSC3242

HSC3442

การดูแลเด็กในชีวิตประจ าวัน

Daily Living Care for Children

พฤติกรรมสุขภาพ

Health Behavior

การให้ค าปรึกษาและแนะแนวปัญหาครอบครัว

Family Counseling and Guidance

การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Care of Exceptional Children

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

2.2. แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

2.2.1 วิชาบังคับ เรียน 30 หน่วยกิต

ATM4959 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)

Epidemiology

HSC2121 หลักการดูแลความปลอดภัย 3(3-0-6)

Principle of Safety Care

HSC2122 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5)

First Aid and Primary Medical Care

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC2123 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 3(3-0-6)

Fundamentals of Care for Person with Disability

HSC3221 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)

Medicine and Drugs

HSC3222 โภชนาการ 3(2-2-5)

HSC3222 โภชนาการ 3(2-2-5)

Nutrition

HSC3223 สุขภาพจิต 3(3-0-6)

Mental Health

HSC3224 กฎหมายสวัสดิการและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้ดูแลเด็ก

และผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

Law of Social Welfare and Ethics for Child and the

Elderly Care Personnel

HSC3321 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

Public Health Administration

HSC3322 การบริหารจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ 3(3-0-6)

Management of Health Business

2.2.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า  27 หน่วยกิต

HSC2531 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

Physical and Mental Change in the Elderly

HSC2532 โรคของผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

Disease of the Elderly

HSC3533 การออกก าลังกายและนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ

Exercise and Recreation for Elderly

3(2-2-5)

HSC3534 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)

Seminar in the Elderly Disorder

HSC3535 การส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

Mental Health Promotion and Surveillance for the

Elderly

HSC4531 การดูแลผู้สูงอายุในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)

Daily Living Care for the Elderly

HSC2241 สุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

Health and Environment

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC2242 พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

Health Behavior

HSC3242 การให้ค าปรึกษาและแนะแนวปัญหาครอบครัว

Family Counseling and Guidance

3(3-0-6)

HSC3543 ราวัยวิทยา 3(3-0-6)

Gerontology

2.3 แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม

- วิชาเฉพาะแขนง เรียนไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

ESH1211 การนวดไทย

Thai Traditional Massage

3(1-4-4)

ESH2101 กฎหมายและจริยธรรมทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์

ทางเลือกและธุรกิจเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

JuristicRegulation and Ethics in Thai Traditional

Medicine Complementary Medicine and Health

Business

ESH2211 การนวดเพื่อสุขภาพและความงาม 3(1-4-4)

Massage for Aesthetic Health

ESH2212 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและความงาม 3(1-4-4)

Exercise Science for Aesthetic Health

ESH2213 การใช้น้ าเพื่อสุขภาพและความงาม 3(1-4-4)

Aquatic Therapy for Aesthetic Health

ESH3211 ตจวิทยาและการดูแลสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

Dermatology and Aesthetic Health Care

HSC2122 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(1-4-4)

First Aid and Primary Medical Care

ESH1221 เภสัชความงาม 3(2-2-5)

Aesthetic Pharmaceutical Science

ESH2221 สุคนธวิทยา 3(2-2-5)

Aromatology

ESH2222 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6)

Natural Product Chemistry

ESH3221 โภชนาการและอาหารเสริม  3(2-2-5)

Nutrition and Dietary Supplement

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

ESH3222 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 3(2-2-5)

Cosmetic Product Development

ESH3231 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ

Health Behavior and Health Promotion

3(3-0-6)

ESH3232 สปาและสปาไทย 3(2-2-5)

Spa and Thai Spa

ESH2242 วีถีธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

Natural Approaches to Aesthetic Health

ESH3241 จิตวิทยาผู้บริโภค จิตวิทยาบริการ และการให้ค าปรึกษาด้าน

สุขภาพและความงาม

3(3-0-6)

Customer and Service Psychology and Counseling

for Aesthetic Health Science

ESH3242 บุคลิกภาพและจิตวิทยาส าหรับการบริการสุขภาพและ

ความงาม

3(3-0-6)

Personality and Psychology for Aesthetic Health

Service

ESH3251 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพและ

ความงาม

3(3-0-6)

Instrument and Materials Sanitation and Safety in

Aesthetic Health Business

ESH3252 การบริหารจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ ความงามและสปา 3(3-0-6)

Management of Aesthetic Health Business and Spa

3) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 6 หน่วยกิต

HSC3655 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Fundamental English for Health Science

HSC3656 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Advanced English for Health Science

4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

ตามแขนง

7 หน่วยกิต

แผน ก

ESH4971 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และความงาม

1(90)

Field Experience Preparationin Aesthetic Health

Science

ESH4972 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความ

งาม

3(250)

Professional Training in Aesthetic Health Science

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC4861 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(90)

Field Experience Preparation in Health Science

HSC4963 โครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(0-6-3)

Health Science Research Project

HSC4862 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(180)

Professional Training in Health Science

แผน ข

ESH4981 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 1(90)

Preparation for Co–operative Education in Aesthetic

Health Science

ESH4982 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 6(560)

Co–operative Education in Aesthetic Health Science

HSC4863 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(90)

Preparation of Cooperative Education

HSC4864 สหกิจศึกษา 6(300)

Co-operative Education

แผน ก (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และโครงงานวิจัย)

เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้

ควบคุม

แผน ข (สหกิจศึกษา)

เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการไปปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานประกอบการที่ให้

ความร่วมมือ ครบ 1 ภาคการศึกษา โดยมีลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาที่ศึกษา และอยู่ภายใต้การ

ดูแลของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งสถานประกอบการมอบหมาย

หมายเหตุ   ผู้เลือกเรียนแผน ข ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ ากว่า  2.50 จากระบบ  4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไม่ซ้ า

กันกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต หรือจากรายวิชา

ดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

ESH2231 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสุขภาพและ

ความงาม

3(3-0-6)

Thai Traditional Medicine and Complementary

Medicine for Aesthetic Health

ESH2241 วัฒนธรรมไทยกับสุขภาพและความงาม 2(2-0-4)

Thai Cultures and Aesthetic Health

ESH3711 การนวดเท้า 3(1-4-4)

Foot Massage

ESH3712 การปรนนิบัติผิวพรรณ

Skin Care

3(1-4-4)

ESH3713 การแต่งเล็บมือและเล็บเท้าเพื่อสุขภาพและความงาม

Manicure and Pedicure for Aesthetic Health

3(1-4-4)

ESH3714 การแต่งหน้าและนวดหน้าเพื่อสุขภาพและความงาม

Make up and Facial Massage for Aesthetic Health

3(1-4-4)

ESH3715 การดูแลและตกแต่งทรงผม

Hair Care and Dressing

3(1-4-4)

ESH3716 การส่งเสริมสุขภาพและความงามก่อนและหลังคลอด

Pre and Postpartum Aesthetic Health Promotion

3(2-3-5)

ESH3717 พฤกษศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

Botany for Aesthetic Health

3(2-2-5)

ESH3718 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

Herbs for Aesthetic Health

3(3-0-6)

ESH3719 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแร่ธาตุและทะเล

Minerals and Marine Natural Products

3(2-2-5)

ESH3720 นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม Innovative

Production of Aesthetic Health Products

3(3-0-6)

ESH3721 สมาธิและการผ่อนคลาย

Meditationand Relaxation

3(2-2-5)

ESH3722 ธรรมานามัย

Dhammanamai

3(3-0-6)

ESH3723 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ าบัดด้วยเสียง

Introduction to Sound Therapy

3(2-2-5)

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

ESH3724 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ าบัดด้วยศิลปะ 3(2-2-5)

Introduction to Art Therapy

ESH3725 โยคะเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)

Yoga for Health

GEH2201 การพัฒนาตน 3(3-0-6)

Self Development

GEH2202 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6)

Truth of Life

GEH2204 ความเป็นพลเมือง 3(3-0-6)

Civil Education

HSC2241 สุขภาพอนามัยกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

Health and Environment

HSC3241 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดและการส่งต่อ

Fundamental of Physical Therapy and Refer

3(3-0-6)

HSC3341 การสาธารณสุขทั่วไป

General Public Health

3(3-0-6)

HSC3342 การบริหารองค์กรและทรัพยากรสาธารณสุข 3(3-0-6)

Organizational Management and Public Health

Resources

HSC3343 สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในหน่วยบริบาลเด็กและผู้สูงอายุ  

Health Education and Public Relations for Child and

Elderly Care Center

3(3-0-6)

HSC3344 การวางแผนและประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ

Planning and Evaluation of Health Project

3(3-0-6)

HSC3441 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก 3(3-0-6)

Children Creative Thinking Development

HSC3443 การแพทย์ทางเลือกส าหรับเด็ก

Alternative Medicine for Children

3(3-0-6)

HSC3444 การดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 3(3-0-6)

Maternal and Child Health Care

HSC3541 การแพทย์ทางเลือกส าหรับผู้สูงอายุ

Alternative Medicine for the Elderly

3(3-0-6)

ความหมายของรหัสวิชา

รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังนี้

1) รหัสตัวอักษร 3 ตัว เป็นภาษาอังกฤษ หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา/ หมวดวิชา/ สาขาวิชาของ

หลักสูตร ดังนี้

ATM หมายถึงรายวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

BIO หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาชีววิทยา

CHE หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชา/หมู่วิชาเคมี

ESH หมายถึงรายวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพและความงาม

GEH หมายถึงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

GEL หมายถึงรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาภาษา

GES หมายถึงรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

HSC หมายถึงรายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

SCI หมายถึงรายวิชาวิทยาศาสตร์

2) รหัสตัวเลข 4 ตัว ตามสาขาวิชาเอก มีความหมาย ดังนี้

รหัสตัวเลขหลักพัน    หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปีที่เรียน

รหัสตัวเลขหลักร้อยหมายถึงหมวดหรือกลุ่มวิชา

รหัสตัวเลขหลักสิบและหลักหน่วย  แสดงล าดับของรายวิชาในหมวดหรือกลุ่มวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาที่  1

แขนงวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ

GEL1101 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6)

Thai Usage

GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6)

Information Technology for Communication and Leaning

BIO1111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5)

Fundamental Biology

CHE1111 เคมีทั่วไป  1 3(2-2-5)

General Chemistry 1

SCI2808 ฟิสิกส์เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Physics for Health Science

HSC1111 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 4(3-3-7)

Human Anatomy and Physiology

HSCxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

Free elective

รวม 22 นก.

ภาคการศึกษาที่ 2

GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3(3-0-6)

English for Communication and Information Retrieval

GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6)

Information Literacy

ATM2253 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และ วิทยาภูมิคุ้มกัน 4(3-3-7)

Microbiology Parasitology and Immunology

HSC2122 การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 3(2-2-5)

First Aid and Primary Medical Care

HSCxxxx วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6)

Free elective

HSC2121 หลักการดูแลความปลอดภัย 3(3-0-6)

Principle of Safety Care

CHE2502 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5)

Fundamental Biochemistry

รวม 22 นก.

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชาน(บ-ป-อ)

GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0-6)

English for Communication and Study Skills

GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)

Science and Technology for Quality of Life

HSC2123 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลผู้พิการ 3(3-0-6)

Fundamentals of Care for Disability Person

HSC2242 พฤติกรรมสุขภาพ 3(3-0-6)

Health Behavior

HSC2531 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

The Promotion of Children Development and Health

HSC3221 ยาและสารเสพติด 3(3-0-6)

Medicine and Drugs

รวม 18 นก.

ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต 3(3-0-6)

Aesthetic Appreciation

GEL2202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)

English for Academic Purposes

HSC3222 โภชนาการ 3(3-0-6)

Nutrition

HSC3223 สุขภาพจิต 3(3-0-6)

Mental Health

HSC3224 กฎหมายสวัสดิการและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้ดูแลเด็กและ

ผู้สูงอายุ

3(3-0-6)

Law of Social Welfare and Ethics for Child and the Elderly

Care Personnel

HSC3242 การให้ค าปรึกษาและแนะแนวปัญหาครอบครัว 3(3-0-6)

Family Problem Counselling and Guidance

HSC3655 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Fundamental English for Health Science

รวม 21นก.

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)

Thai Society in Global Context

GEH2202 การพัฒนาตน 3(3-0-6)

Self Development

HSC2532 โรคของผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

Disease of the Elderly

HSC3321 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)

Public Health Administration

HSC3543 ชราวัยวิทยา  3(3-0-6)

Gerontology

HSC3656 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Advanced English for Health Science

รวม 18นก.

ภาคการศึกษาที่  2

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

HSC3234 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6)

Statistic and Research Methodology in Health Science

HSC3322 การบริหารจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ  3(3-0-6)

Management of Health Business

HSC3533 การออกก าลังกายและนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 3(2-2-5)

Exercise and Recreation for Elderly

HSC3535 การส่งเสริมและเฝ้าระวังสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ 3(3-0-6)

Mental Health Promotion and Surveillance for the Elderly

แผน ก

HSC4861 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(90)

Field Experience Preparation in Health Science

หรือ แผน ข

HSC4863 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(90)

Preparation of Cooperative Education

รวม 13 นก.

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาที่  1

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)

ATM4959 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)

Epidemiology

HSC4531 การดูแลผู้สูงอายุในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)

Daily Living Care for the Elderly

HSC3534 สัมมนาเกี่ยวกับปัญหาในผู้สูงอายุ 3(2-2-5)

Seminar in Health Science

HSC4924 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1(0-2-1)

Seminar in Health Science

แผน ก

HSC4963 โครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(0-6-3)

Health Science Research Project

รวม แผน ก 13 นก.

รวม แผน ข 11 นก.

รวม แผน ก 13 นก.

ภาคการศึกษาที่  2

แผน ก

HSC 4862 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(180)

Professional Training in Health Science

หรือ แผน ข

HSC 4864 สหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6(560)

Co-operative Education in Health Science

รวมแผน ก 3 นก.

รวมแผน ข 6 นก.