เกี่ยวกับสาขา


แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นแขนงหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งตอบสนองนโยบายภาครัฐในการมุ่งสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย สำหรับสังคมผู้สูงอายุคือสัดส่วนจำนวนประชากรในวัยทำงานและวัยเด็กลดลง เนื่องจากอัตรา การเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ์ของประเทศไทยก็ดำเนินไปเช่นเดียวกับหลายๆประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจกันเป็นอย่างมากทั้งในระดับชาติและในระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบอย่างกว้างขวางในหลายๆระดับ ได้แก่ ผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) รายได้ต่อหัวของประชากร การออมและการลงทุน งบประมาณของรัฐบาล การจ้างงานและผลิตภาพของแรงงาน และระดับจุลภาค ได้แก่ผลต่อตลาดผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงินและด้านสุขภาพ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


ดังนั้นวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงได้เปิดหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุขึ้น เพื่อผลิตบุคคลกรที่เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ยังขาดแคลนนักวิชาการผู้สูงอายุ สำหรับการเรียนการสอนทางแขนงวิชาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะแต่การดูแลผู้สูงอายุเพียงเท่านั้น แต่เน้นทุกศาสตร์ความรู้ในด้านผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น ด้านโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โภชนาการ สิ่งแวดล้อม ระบาดวิทยา การส่งเสริมสุขภาพ จิตวิทยา เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถที่ครบตามความต้องการของตลาดแรงงานในการก้าวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุของประเทศต่อไป